menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

projekt

,,Sexuálne obťažovanie na pracovisku”

Združenie žien Slovenska ako koordinujúca organizácia na národnej úrovni v rámci Partnerstva pre elimináciu nerovnosti a ako organizácia zodpovedná za monitoring a hodnotenie na európskej úrovni v rámci D.E.E.P.- Rozvoj partnerstva založenom na skúsenostiach a princípe rovnosti realizuje projekt financovaný Európskym sociálnym fondom a Iniciatívy Spoločenstva is EQUAL s názvom Sexuálne obťažovanie na pracovisku.

Projekt je zameraný na zmenu postojov verejnosti k sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku a jeho elimináciu rodovou senzibilizáciou zamestnávateľov a zvýšením vedomostí zamestnancov o jeho formách a dôsledkoch.

Združenie žien Slovenska zabezpečuje na území Slovenskej Republiky informačnú kampaň s cieľom zvýšiť poznatky širokej verejnosti v tejto oblasti a kurzy zvyšovania rodového povedomia, ktoré sú určené zástupcom zamestnancov a zamestnávateľov s cieľom priblížiť im problematiku diskriminácie na základe pohlavia a o sexuálnom obťažovaní na pracovisku.

Aktuálne informácie o týchto aktivitách budú uverejňované aj na tejto internetovej stránke.
Počas tohto projektu už sú vytvorené dve kancelárie v Bratislave a vo Zvolene, ktoré zabezpečujú bezplatné psychologické a právne poradenstvo v prípadoch sexuálneho obťažovania na pracovisku. Obete sexuálneho obťažovania na pracovisku sú obeťami diskriminácie na základe ich pohlavia a preto potrebujú psychologickú a právnu pomoc.


Partnerstvo za elimináciu nerovnosti
(národná spolupráca)

Partnerstvo za elimináciu nerovnosti vzniklo na jar roku 2005, ako výsledok rokovaní medzi Združením žien Slovenska, Komisiou pre rovnosť príležitostí mužov a žien pri KOZ, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene s cieľom realizovať projekt ,,Sexuálne obťažovanie na pracovisku” financovaný Európskym sociálnym fondom, Iniciatívou Spoločenstva is EQUAL.

Partnerstvo je zamerané na vytvorenie užšej spolupráce organizácií pôsobiacich v oblasti výkonu práce ale aj prijímania do zamestnania a mimovládnej organizácie pôsobiacej v oblasti ochrany práv žien a detí a rovnosti príležitostí.

Združenie žien Slovenska zabezpečí prostredníctvom svojich zamestnancov a pre svojich členov otvorené široké diskusie o tejto téme a prednášky odborníkov na túto tému.
Komisia rovnosti príležitostí mužov a žien pri KOZ je organizácia prostredníctvom, ktorej prebehnú kurzy zvyšovania rodového povedomia ale aj široko-dostupná informačná kampaň pre zamestnávateľov aj zamestnancov.
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici a vo Zvolen sú kontaktným miestom, pre osoby, ktoré utrpeli prejav diskriminácie na základe pohlavia pri skutočnom alebo potencionálnom vstupe do zamestnania.

D.E.E.P.- Rozvoj partnerstva založenom na skúsenostiach a princípe rovnosti (nadnárodná spolupráca)

D.E.E.P.- Rozvoj partnerstva založenom na skúsenostiach a princípe rovnosti vznikol takisto na jar roku 2005 ako odpoveď na požiadavku nadnárodnej spolupráce v rámci Iniciatívy Spoločenstva is EQUAL. Združenie žien Slovenska sa spojilo so Španielskym Consorcio Via Verde, Talianskym CIPA.AT, ktorý však zastupujú samosprávu v talianskom meste Pescara aby dokázali na európskej úrovni realizovať myšlienku rovnosti príležitostí.

Španielske Consorcio Via Verde realizuje projekt ,,Via Verde para la igualdad” (Zelená cesta pre rovnosť), ktoré ma za cieľ rozvinúť aktivity pre šírenie rovnosti príležitostí vo vzdelávacom systéme, presadiť zamestnávanie žien v odvetviach tradične určených pre mužov, podporiť podnikanie v nových oblastiach práce so ženami, ako aj vytvorenie služieb pre rovnosť v rámci projektu.

Talianske CIPA.AT realizuje projekt CELINE, ktorý sa zameriava na najmä na ženy-imigrantky ,ktoré nasledovali pracujúcich manželov do oblasti a ktoré trpia rodovou diskrimináciou pri prijímaní do zamestnania. Taliansky projekt počíta s vytvorením informačného poradenského multietnického centra, ktoré pomôže ženám prispôsobiť sa novému prostrediu a zaradiť sa do pracovného procesu.

V rámci nadnárodnej spolupráce sa uskutočňujú stretnutia zástupcov jednotlivých organizácií, ktoré sú určené pre výmenu dobrých skúseností, porovnania situácie v jednotlivých krajinách a odborné diskusie o uplatňovaní rovností príležitostí v pracovnej oblasti.

V roku 2007 plánujeme medzinárodnú konferenciu v Slovenskej republike a v Španielsku ,ktorá je určená pre širokú verejnosť a na ktorej sa budú prezentovať výsledky projektu.

Nadnárodné stretnutie v Seville, október 2007

Program

Prezentácie

Španielsky partner:

Taliansky partner:

Slovenský partner:

Nadnárodné stretnutie vo Zvolene, apríl 2007

Pozvánka
Program

Prezentácie

Španielsky partner:

Taliansky partner:

Slovenský partner:

Nadnárodné stretnutie v Pescare, jún 2006


Nadnárodné stretnutie v Seville, november 2005


PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU.
17. August 2010 7:34, Združenie žien Slovenska