menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

projekt

Tento názov projektu je akronymom – skratkou jeho celého názvu

Das gesellschaftliche Potential von Frauen mittleren Alters – intergenerationale Biographiearbeit in der Erwachsenenbildung – Impulse 50+

Tento názov preložený do slovenčiny:

Spoločenský potenciál žien stredného veku – medzigeneračná biografická práca vzdelávaní dospelých – Impulz 50+

Projekt je realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania – podpogramu Grundtvig – Učiace sa partnerstvá.


Koordinátorom projektu je

Institut für Wissenschaftskommunikation und Hochschulforschung / Univ. Klagenfurt – Viedeň – Rakúsko

Partnermi sú:

  1. Institut für interkulturelle Kompetenz (IIK) e.V. – Tübingen, Nemecko
  2. Norrköpings stadsmuseum – Norrköping – Švédsko
  3. Český svaz žen, jihomoravská krajská organizace – Brno, Česká republika
  4. Združenie žien Slovenska – Bratislavský kraj – Klub žien Malacky – SR
  5. Obszary Kultury – Lodz – Poľsko
  6. Çiğli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı – Izmir – Turecko

Tento dvojročný projekt sa zaoberá spoločenskými zmenami v Európe a ich konkrétnymi účinkami, ktoré sa odrážajú v biografiách a skúsenostiach žien stredného veku. Ženy nad 50 rokov predstavujú obrovský potenciál. Ich kapacity obsahujú široké pracovné skúsenosti a najvyššie manažérske expertízy v sociálnej a rodinnej oblasti. Ich kompetencie budú v praxi široko využité, ale spoločensko-politicky marginalizované. Ako inštitúcie vzdelávania dospelých chceme vedomosti a kapacitu generácie žien 50+ nanovo oceniť a postaviť v dialógu s nasledujúcou mladšou generáciou žien. Spoločne rozpracujeme inovatívny udržateľný model generácie prekračujúceho učenia sa na báze biografických rozhovorov a medzikulturálneho porovnania. Podľa kvalitatívnej metódy biografického rozhovoru /interview budú ženy generácie „matiek“ a „dcér“ v súčasných cieľových skupinách učiacich sa dopytované na ich životné skúsenosti. Rozprávania budú prepisované v reči krajiny a ako viacjazyčná publikácie vo „Verlag grenzen erzählen“, Viedeň, zverejnené. V metodických workshopoch sa účastníčky budú učiť teórii a praxi vedenia biografického interview. Personál a partnerky v interview rozličných národností prerokujú a reflektujú spoločne medzigeneračné a medzikulturálne rozdiely. Priestor by mali dostať predovšetkým porovnania z biografií žien na „východe“ a „západe“. V našom partnerstvom by sme chceli zviditeľniť a využiť kompetencie a zdroje staršej generácie rozličného sociálneho a kulturálneho pôvodu. Jedným podstatným výsledkom je iniciovanie siete pre spoločenské posilnenie žien oboch generácií.

Životné skúsenosti iných ľudí z porovnateľných alebo rozdielnych kultúrnych a sociálnych prostredí zobrazujú dôležitý stĺp v procese celoživotného učenia sa a rozširujú náhľad na vlastné kompetencie a zdroje. Generácie prekračujúce medzikulturálne vzájomné učenie sa tvorí základňu pre empatické porozumenie vlastnému a „cudziemu“, posilňuje identitu a sebauvedomenie pre ďalšie životné kroky a je preto časťou konceptu celoživotného učenia sa. Medzi zúčastnenými štátmi sú vždy znova veľké migračné vlny rozdielnymi smermi. Téma migrácie bude mať v tomto učiacom sa partnerstve významné postavenie. Rovnako koordinátorky ako učiace sa sú tým v rozličnej miere zasiahnuté.

Jedna časť našich inštitúcií sprevádza učiace sa so zvláštnymi potrebami (práca so seniormi, opatrovanie detí s telesnými alebo intelektovým postihnutím, práca s migrantkami, zvláštny pedagogický zreteľ na rečové kompetencie migrantiek vo vzťahu k zamestnaniu) alebo leží v sociálno-ekonomicky zaostalých územiach.

Každá partnerská organizácia urobí 2 – 4 interview so ženami o ich životnom príbehu z vlastnej cieľovej skupiny v jazyku krajiny, príp. reči partneriek v rozhovore (pri migrantkách). Potom prepíše interview a spracuje ho do publikovateľnej podoby. Ku každému interview bude skoncipované krátke zhrnutie (pol strany) v nemčine. Prepracované interview a zhrnutia všetkých partneriek budú v jednej publikácii spoločne zhrnuté, zverejnené vo forme brožúry vo „Verlag grenzen erzählen“ vo Viedni. Tiež si ich bude možné stiahnuť ako pdf-verziu na internetovej stránke projektu.

“Projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej komisie, Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru v rámci Programu celoživotného vzdelávania. Zverejnené informácie nemusia zodpovedať stanoviskám Európskej komisie.”

17. August 2010 8:35, Združenie žien Slovenska