menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

aktivity

Kurzy ovládania výpočtovej techniky

Nebáť sa počítača.

Základný kurz práce s počítačom. Účastníci, ktorí sa doteraz vôbec nestretli s počítačom, sa naučia, na čo sa dá výpočtová technika použiť a ako môže pomôcť pri vyhľadávaní práce a ďalšom vzdelávaní. Základná náplň kurzu:

 • Osobný počítač a jeho obsluha, základné pojmy
 • Použitie výpočtovej techniky – korešpondencia, práca s údajmi, internet, elektronická pošta, …
 • Úvod do operačného systému Windows
 • Základy ovládania systému – klávesnica, myš, ikony, okná, menu, panely nástrojov
 • Ukážky práce s počítačom – písanie textu, kreslenie a práca s obrázkami, tabuľky.
 • WWW, Internet – význam a základné pojmy
 • Elektronická pošta (e-mail) – význam a použitie
 • Návšteva internetových serverov na vyhľadávanie práce a ponuky kurzov a školení

Práca s internetom.

Predmetom kurzu je priblížiť začiatočníkom prácu s počítačom prostredníctvom služieb medzinárodnej počítačovej siete Internet. Absolventi získajú základnú predstavu o možnostiach, ktoré im Internet prináša.

 • Úvod do sveta WWW, základné pojmy, možnosti, praktické použitie
 • Cestovanie po svete pomocou Internetu
 • Prezeranie niektorých známych adries so zameraním na burzu práce a vyhľadávanie volných pracovných miest.
 • Elektronická pošta (e-mail) – význam a použitie
 • Internet Explorer a iné programy
 • Štruktúra a základné prvky www stránky – text, obrázky a odkazy, orientácia na stránkach a ovládanie.
 • Vyhľadávanie informácií na Internete.

Školenie v Detve v roku 2005

Školenie v Hriňovej v roku 2005

Školenie vo Zvolene v roku 2005

Školenie v Detve v roku 2006

Školenie – Nebojte sa počítača
vo Zvolene v roku 2006

Školenie – INTERNET
vo Zvolene v roku 2006

Sociálne poradenstvo

Hlavnou úlohou poradne je poskytovanie komplexných informácií a rád pri riešení problémov klientov, asistencia pri riešení ťažkých životných situácií, poskytovanie informácií o ich právach, povinnostiach a oprávnených záujmoch.
Cieľom poradne je ponúknuť klientovi rôzne možnosti riešenia jeho problému alebo životnej situácie a pomôcť mu tieto možnosti realizovať a tím mu umožniť, aby bol schopný vlastnými silami vyriešiť svoju životnú situáciu alebo problém.

Základnou ideou projektu Sociálneho poradenstva je bezplatné, nestranné, nezávislé a dôverné poskytovanie rád, informácií a pomoci osobám v nepriaznivej sociálnej situácii. Projekt usiluje o to, aby klienti netrpeli neznalosťou svojich práv a povinností, neznalosťou dostupných služieb alebo neschopnosťou hájiť svoje oprávnené záujmy.

Sociálne poradenstvo sa poskytuje osobám v nepriaznivej sociálnej situácii potrebné informácie prispievajúce k riešeniu ich situácie. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou všetkých typov sociálnych služieb. Odborné sociálne poradenstvo zahrňuje občianske poradne, manželské a rodinné poradne, sociálnu prácu s osobami spoločensky neprispôsobenými, poradne pre obete trestných činov a domáceho násilia, sociálne právne poradenstvo pre osoby so zdravotným postihnutím a seniorov. Služba obsahuje poradenstvo, sprostredkovanie kontaktu so spoločenským prostredím, terapeutické činnosti a pomoc pri presadzovaní práv a záujmov. Služba sa poskytuje bezplatne.

Ponúkané služby:

 • poskytovanie informácií a kontaktov (napr. iných organizácií, sprostredkovanie kontaktov na odborné pracoviská)
 • poskytovanie cielených rád, spolupráca z odborníkmi z oblasti práva, psychológie
 • doprovod na úrady
 • pomoc pri vybavovaní žiadostí o dávky a príspevky v sociálnej a hmotnej núdzi a štátnej sociálnej podpory
 • poskytovanie materiálnej pomoci – šatstva
 • pomoc pri hľadaní zamestnania (vypracovanie životopisu a žiadosti do zamestnania)
17. August 2010 8:33, Združenie žien Slovenska