menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

diskriminácia

Čo znamená “diskriminácia”?

Diskriminácia by mala byť definovaná ako situácia, keď sa s jednotlivcom alebo skupinou ľudí zaobchádza menej priaznivo kvôli rasovému alebo etnickému pôvodu, kvôli jeho náboženstvu alebo viere, jeho postihnutiu, veku alebo sexuálnej orientácii (priama diskriminácia) alebo keď očividne neutrálny pokyn zapríčiní znevýhodnenie skupiny ľudí kvôli rovnakým dôvodom, aj keď je objektívne vysvetlený (nepriama diskriminácia).

Inými slovami, diskriminácia znamená rozdielne zaobchádzanie s ľuďmi, negatívnym spôsobom alebo opačne bez správneho dôvodu.
Právne predpisy na ochranu ľudských práv diskrimináciu definujú ako rozdeľovanie určitých jednotlivcov alebo skupín, ktoré je založené na zakázaných dôvodoch. Ide vlastne o myšlienku, že ľudia by sa nemali znevýhodňovať len kvôli náboženstvu alebo viere, ich postihnutiu, veku alebo sexuálnej orientácii.

Ak inzerát pracovnej ponuky alebo verejné oznámenie hovorí: ,,postihnutí nemusia žiadať o prácu“ alebo ,,cudzinci nesmú“ – význam je jasný a diskriminačný. Podobne, ak niekto uráža jednu osobu alebo viaceré, pretože majú inú farbu pleti alebo kvôli ich veku alebo kvôli ich určitému fyzickému alebo psychickému postihnutiu, všetci vieme, že takéto správanie je diskriminačné a ponižujúce. Takéto činy sú ľahko rozpoznateľné. Príkladom nepriamej diskriminácie je požiadavka zamestnávateľa, že všetci žiadatelia musia prejsť testom z angličtiny, aj keď angličtina nie je pre ich prácu potrebná. Takýto test vylúči viac osôb, ktoré majú ako prvý cudzí jazyk iný než angličtinu.

Ale diskriminácia môže byť oveľa zákernejšia a môže byť oveľa ťažšie ju zastaviť. Diskriminácia po čase narástla až do nerovnakého zaobchádzania, ktorý má za následok uplatňovanie pravidiel a politík, ktoré nie sú sami o sebe zjavne diskriminujúce v zámere (nepriama diskriminácia). Ak niekto nedostane službu alebo nedostane prácu, ktorú chcel získať a ktorej mal byť hoden, mohlo by to byť z diskriminačného dôvodu. Čo musí byť preukázané je, či ide o jeho rasu, pohlavie alebo vek atď., ktoré boli dôvodom rozhodnutia poskytovateľa služby alebo zamestnávateľa alebo či existujú iné závažné dôvody. Niekedy jediným spôsobom ako zistiť, či ide o diskrimináciu, je pozrieť sa na účinky skupiny ľudí. Ak sa ľudia, ktorí sú odkázaní na invalidný vozík, nemôžu dostať k priehradke, je jasné, že nemohli byť dobre obslúžení. Alebo ak ľudia nad päťdesiatkou nemôžu byť nikdy zamestnaní v určitom zamestnaní, možno sa opýtať, či je tak z objektívnych dôvodov alebo je to len niekoho predsudok proti starším pracovníkom.

Obťažovanie je nechcené fyzické alebo slovné správanie sa, ktoré napáda alebo ponižuje iných. Takéto správanie zasahuje do schopnosti vykonávať prácu alebo získať službu. Obťažovanie je jedným z druhov diskriminácie. Obťažovanie je považované za diskrimináciu, keď sa nechcené správanie, ktoré je založené na hociktorom z vyššie spomínaných dôvodov uskutoční za účelom alebo s účinkom potupenia ľudskej dôstojnosti a vytvorenia zastrašujúceho, nepriateľského, znevažujúceho alebo útočného prostredia. Obťažovanie môže pozostávať z jedného činu alebo opakujúcich sa činov počas určitého časového obdobia. Môže mať viaceré formy, ako napríklad: vyhrážky, zastrašovanie alebo slovné napádanie, nevítané poznámky alebo vtipy na tému napr. vaša etnická príslušnosť, náboženstvo, postihnutie alebo vek, alebo rozširovanie rasistických alebo iných urážajúcich obrázkov alebo posterov.

Viac informácií k problematike nájdete tu.

10. August 2010 7:01, Združenie žien Slovenska