menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

dotazník k rodovému povedomiu

Váž. pán/ pani,
prosíme Vás o vyplnenie anonymného dotazníka k projektu „Sexuálne obťažovanie na pracovisku“, podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 154/04-1/33-4.1, v rámci programu EQUAL.

 1. Pohlavie:
  žena

  muž
 2. Vek:
  18 a viac

  30 a viac

  40 a viac

  50 a viac
 3. Stav:
  vydatá/zenatý

  slobodná/ý

  rozvedená/ý

  ovdovelá/ý
 4. Vzdelanie:
  základné

  stredoškolské

  vysokoškolské
 5. Ste uchádzač o zamestnanie?
  áno do 1 roka

  áno do 2 rokov

  áno do 3 rokov

  nie
 6. V ktorom odvetví hľadáte zamestnanie?
  poľnohospodárstvo

  potravinárstvo

  agroturistika

  strojárstvo

  administratíva

  iné

 7. Zúčastnili ste sa už pracovného pohovoru?
  Ak áno koľko krát:

 8. Boli Vám na pracovnom pohovore kladené otázky?
  o rodinnom stave

  o tehotenstve

  o počte detí
  Iné:
 9. Uchádzali ste sa o zamestnanie v organizácii, kde zamestnávajú prevažne mužov?
  áno

  nie

  neviem, akých zamestnancov má organizácia
 10. Stretli ste sa s nižším pracovným ohodnotením z dôvodu, že hodnotená osoba bola žena alebo muž?
  áno

  nie
 11. Stretli ste sa s nižším mzdovým ohodnotením z dôvodu, že hodnotená osoba bola žena alebo muž?
  áno

  nie
 12. Stretli ste sa s diskrimináciou alebo so sexuálnym obťažovaním na pracovisku z dôvodu, že táto osoba je žena alebo muž?

  ( sexuálne obťažovanie – rozumieme tým okrem priamych nemravných návrhov alebo dotykov aj poznámky typu blondínka, hlúpa žena či muž, iné poznámky smerom ku pohlaviu)

  nie

  áno, prosím popíšte :

 13. Stretli ste sa s tým, že pri prijímaní do zamestnania sa zamestnávateľ rozhodol neprijať Vás z dôvodu, že ste žena alebo muž?
  nie

  áno, prosím popíšte :

 14. Domnievate sa, že keby ste boli opačného pohlavia, pri tých istých skúsenostiach a tom istom vzdelaní, by ste si prácu našli aj vo Vašom regióne?
  áno

  nie
 15. Žijete v regióne mesta (obce):

  Obec:

Ďakujeme, Združenie žien Slovenska.
17. August 2010 7:48, Združenie žien Slovenska