menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

informačná kampaň

Prečo treba hovoriť o diskriminácii

Výskumy Eurobarometru dokazujú na základe monitorovania situácie v oblasti diskriminácie a nedodržiavania práva na rovnaké zaobchádzanie v EÚ-25 dokazujú :

 • že takmer dve tretiny Európanov si myslia to, že ľudia s inou farbou pleti, postihnutí, gejovia a ženy sú v ich krajine diskriminovaní
 • že viac ako polovica Európanov sa domnieva, že v ich krajine sa nedostatočne bojuje proti diskriminácii
 • že až 77% respondentov uvádza, že treba viac žien v riadiacich pozíciách a 72% v politike
 • že až 68% respondentov uvádza, že rodina tvorí prekážku pre ženu pri získaní riadiacej pozície
 • že informovanosť o legislatíve ku diskriminácii je neustále nízka…

Východisková situácia je veľmi pre ženy a aj ostatné skupiny obyvateľstva, ktoré sú niečím odlišné od majority nepriaznivá a preto je tu potreba zabezpečiť aj lepšou informovanosťou o dôvodoch týchto stavov, vytvorenie prostredia, ktoré dáva všetkým rovnaké možnosti a rovnaké zaobchádzanie.

Motivácia realizovať projekt vyplýva:

 • Z potreby zabezpečiť prístup k informáciám o možnosti brániť sa pri diskriminácii a porušení práva rovnakého zaobchádzania
 • Z nedostatku základných informácií, týkajúcich sa práv občanov v prípade diskriminácie a neznalostí povinností verejnej a štátnej správy
 • Z potreby poskytnúť dostupný informačný materiál a priamu pomoc pre ohrozenú skupinu obyvateľstva aj laickú verejnosť
 • Z potreby vyškoliť členov MVO v tejto oblasti a posilniť kapacity pre presadzovanie zásady rovnakého zaobchádzania

Cieľom kampane je informovať cieľové skupiny o problematike diskriminácie, existencii antidiskriminačného zákona a snaha vysvetliť základné pojmy ako:

 • čo je to diskriminácia, právo rovnakého zaobchádzania
 • rôzne formy diskriminácie , porušovanie práva na rovnosť
 • príklady dobrej praxe
 • priama – nepriama diskriminácia
 • aktivity EÚ v boji proti diskriminácii
 • európska antidiskriminačná legislatíva
 • práva a povinnosti vyplývajúce z novej legislatívy

Ciele PR kampane:

 • komunikovať pojem rozmanitosť, právo na rovnaké zaobchádzanie ako pozitívny aspekt v protiklade s pojmom diskriminácia
 • zvýšiť povedomie širokej verejnosti o existujúcich problémoch súvisiacich s diskrimináciou

Porozumenie pojmov diskriminácia a rozmanitosť, právo na rovnaké zaobchádzanie. Tento dokument si môžete pozrieť vo formáte PDF.

Diskusné fórum

15. November 2010 15:49, Združenie žien Slovenska