menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

aktivačná činnosť

Európsky sociálny fond

Projekt aktivačnej činnosti

Európsky Sociálny Fond v spolupráci s úradom PSVR vo Zvolene a Združením žien Slovenska vo Zvolene začalo organizovať aktivačnú činnosť podľa § 52 Zákona č.5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti v roku 2004 s pracoviskom vo Zvolene a Hriňovej. V roku 2006 k týmto dvom mestám pribudlo aj mesto Detva.

Hlavným cieľom projektu je podpora udržiavania pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných a sociálne odkázaných občanov, ako prostriedok zvyšovania ich zamestnanosti.

Projekt Aktivácia nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou je financovaný z príspevkov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a z príspevkov Európskeho Sociálneho Fondu.
Projekt sa realizuje prostredníctvom menších obecných služieb a dobrovoľníckych prác, ktoré sú určené na zlepšenie ekonomických, sociálnych a kultúrnych podmienok a životného prostredia obyvateľov obce a komunity.

Združenie žien Slovenska prostredníctvom aktivačných prác realizuje poskytovanie sociálnych služieb. Naše združenie eviduje 80 uchádzačov o zamestnanie, ktorí vykonávajú túto činnosť. Poskytujú bezplatné sociálne služby seniorom so zlým zdravotným stavom podľa zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Zabezpečujú pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch, sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavovanie úradných záležitostí, sprievod na kultúrne a iné podujatia, donášku a dovoz jedla, príprava a varenie jedla, nákupy a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti a kontakt so spoločenským prostredím.

Každé z týchto pracovísk vykonávajúce aktivačné práce má svojho zamestnanca – koordinátora, ktorý organizuje aktivačnú činnosť, vykonáva kontrolnú činnosť, vedie dennú evidenciu dochádzky uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov a predkladá úradu PSVR dohodnuté doklady.

Prostredníctvom aktivačných prác pomáhame ženám v oblastiach postihnutých sociálnou inklúziou ako Zvolen, Detva Hriňová kde sú ľudia postihnutý vysokou nezamestnanosťou.
V súčasnosti sa pracuje na vytvorení ďalšej skupiny Čechanky – Hriňová, kde by malo byť 15 uchádzačov o zamestnanie.

Aktivačné činnosti v Hriňovej a v Čechánkach

5. August 2010 12:49, Združenie žien Slovenska