menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

PLACE

People Learning for Active Citizenship in Europe

(Učenie sa ľudí pre aktívne občianstvo v Európe)


Projekt realizuje Združenie žien Slovenska, Klub Malacky v grantovej schéme GRUNDTVIG 2 – PARTNERSTVÁ VO VZDELÁVANÍ DOSPELÝCH

Koordinátorom projektu je Wexford Area Partnership a partnermi projektu sú:

  • ATLANTIDE ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS – Taliansko
  • Združenie žien Slovenska – Slovensko
  • Yalova City Education Management Office – Turecko
  • DIRECTORATE OF SECONDARY EDUCATION OF EASTERN ATTICA EDUCATIONAL AND TRAINNING DEPARTMENT – Grécko
  • Ventnor Community Projects – Veľká Británia
  • MDC – Napoli Vomero – Taliansko

Cieľom tohto medzinárodného projektu je podporiť aktívne občianstvo v komunite prostredníctvom vzdelávania dospelých. Partnerské organizácie sa prostredníctvom projektových stretnutí vzájomne učia rozvíjať osobné kompetencie učiacich sa jednotlivcov v národných projektoch, začleňovať ich aktívne do života komunity a prostredníctvom kontaktov a výmeny skúseností s učiacimi sa z iných krajín umocňovať v nich pocit európskeho občianstva.
Našim projektovým zámerom bolo v regióne Malacko zaangažovať mladých dospelých so zdravotným postihnutím do vzdelávacích aktivít (prezentácia umeleckých aktivít) a ich prezentácia v komunite. Rovnako tiež zvýšiť ich komunikačné zručnosti a motivovať ich pre celoživotné učenia sa.
V druhom roku budú tieto vzdelávacie aktivity doplnené o jazykové vzdelávanie a základnú počítačovú gramotnosť a budú spojené s komunikáciou so zahraničnými partnermi. Budeme podporovať možnosť návštevy niektorých učiacich sa na nadnárodnom stretnutí partnerov.
V dňoch 6.12 a 7.12.2006 sa na pracovnom stretnutí zišlo v Bratislave 21 zástupcov zo 7 organizácií a 6 krajín participujúcich na danom projekte, aby zhodnotili realizáciu projektu v jednotlivých krajinách, vymenili si skúsenosti z práce na projekte a vytýčili si do budúcnosti ďalšie úlohy a ciele v rámci súčasného projektu a následne i jeho pokračovanie.
V rámci pracovného stretnutia delegácia navštívila Malacky. Na Mestskom úrade v Malackách pripravili pre nich predstavitelia mesta oficiálne prijatie so zápisom do Pamätnej knihy, navštívili Krypty pod Františkánskym kostolom nepoškvrneného počatia panny Márie. Hlavným bodom programu návštevy v Malackách bola návšteva Centra voľného času, kde prebieha konkrétna realizácia projektu – nácvik muzikálového predstavenia pod vedením Mgr. Zuzany Maďarovej-Vychodilovej art. a podpory riaditeľky CVČ Mgr. Alžbety Šurinovej. Mladí, zdravotne postihnutí ľudia svojimi výkonmi, ktoré predviedli zahraničným partnerom, plne potvrdili oprávnenosť realizovania aktivít a vytýčených cieľov.

Navštívili sme tiež Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách, kde pani riaditeľka, Ing. Mária Biksadská predstavila i programy aktívnej politiky trhu práce a programy na podporu zamestnávania zdravotne postihnutých občanov.
Na druhý deň pokračovalo pracovné stretnutie v Poradenskom centre ZŽS v Bratislave.
V súlade s plánom aktivít sa v dňoch 7. – 8. marca 2007 uskutočnilo 2. projektové stretnutie partnerov PLACE vo Wexforde v Írsku. Na tomto projektovom stretnutí sme spoznali priebeh realizácie projektov našich partnerov a mali sme možnosť prezentovať pokračovanie nášho projektu. Potvrdilo sa, to, čo sa rysovalo už na 1. stretnutí v Bratislave, a to, že táto rôznorodosť národných projektov spoločnú výmenu informácií neznehodnotí, naopak táto pestrosť skôr umožní získať „pridanú hodnotu“ z nadnárodného partnerstva. Na stretnutí vo Wexford Area Partnership offices sme podrobne prerokovali návrh aktivít projektu v 2. roku a odsúhlasenie znenia spoločnej časti prihlášky na pokračovanie projektu „PLACE“.
Naši írski partneri odprezentovali prostredníctvom svojich učiacich sa svoju prácu so znevýhodnenými skupinami učiacich sa (migranti, ale aj kočovníci) v tomto projekte, ale aj v niektorých ďalších.
V rámci voľného programu sme boli prijatí predstaviteľmi mesta Wexford v Municipal Buildings, Wexford. Umožnili nám prehliadku Johnstown Castle, kde je umiestnené Poľnohospodárske múzeum, ktoré zachytáva dejiny Írov v tejto oblasti, ako aj éru vysťahovalectva kvôli hladomoru v minulých storočiach. V Irish National Heritage Park sme sa mali možnosť oboznámiť s históriou a podobou života Keltov a osídľovaním obyvateľstvom Írska.

V roku 2007 je plánované záverečné 3. projektové stretnutie vo Veľkej Británii – Isle of Wight v dňoch 5. – 7. 7. 2007. Na tomto stretnutí zhodnotíme priebeh 1. ročníka projektu a skompletizujeme dokumentáciu projektových aktivít.

V priebehu 1. ročníka slovenskej časti projektu naši mladí učiaci sa nacvičili úryvky z muzikálu, ktoré nahrali na CD a premiéra muzikálu bola 11. mája 2007. Mladí účinkujúci predviedli vynikajúci výkon, ktorý v ničom nezaostával za možným výkonom zdravých rovesníkov. Práve pre túto kvalitu vystúpenia sú požiadavky na jeho opakovanie v nasledujúcich mesiacoch.

Môžeme zhrnúť, že práca na tomto projekte je zmysluplná. Naši mladí učiaci sa si rozvinuli svoje komunikačné a prezentačné zručnosti a rozhodne si zvýšili svoje sebavedomie. Pracovalo sa s nimi v skupine aj individuálne a už sa veľmi tešia na pokračovanie projektu v jeho 2. roku. Nie len oni, ale aj ich rodičia a ďalší príbuzní, ktorí mali možnosť zažiť si úspech svojich ťažko postihnutých detí, súrodencov či prosto priateľov. Práve toto zviditeľnenie telesne a mentálne postihnutých mladých ľudí dodáva im samotným pocit úspechu a európskeho občianstva a komunite uvedomenie si potreby akceptácie a tolerancie voči odlišnosti, voči chorým, znevýhodneným či inak menej produktívnym.

5. August 2010 12:50, Združenie žien Slovenska