menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

Turecko

2. nadnárodné stretnutie projektu Impulse 50+ v tureckom Izmire

V dňoch 11.-14.marca 2010 zorganizoval 2 nadnárodné stretnutie projektu Impulse 50+ (Das gesellschaftliche Potential von Frauen – intergenerationale Biographiearbeit in der Erwachsenenbildung) turecký partner z Cigli Foundation for Social Aid and Solidarity.
Spoločnej večere na privítanie sa zúčastnili najvyšší predstavitelia vedenia tejto inštitúcie a mestskej časti Izmiru, kde sa nadácia nachádza Súčasťou večere bola ukážka národných tancov a spevu, výstava prác učiacich sa žien v tejto organizácii (1-ročný rekvalifikačný kurz pre obete domáceho násilia a ženy v záťažových životných situáciách), najmä šperky šitie modelov a ich umelecké vyšívanie, práca s drevom, maľbou a pod. Všetky exponáty a ukážky práce ukazovali na majstrovstvo týchto žien.
Počas dvoch pracovných dní jednotliví partneri predstavili svoje aktivity, ktore zrealizovali od úvodného stretnutia. Rakúske koordinátorky predstavili projekt aj pozvaným predstaviteľom organizácie a ostatným prítomným učiacim sa. Turecké účastníčky potom porozprávali o ich aktivitách, o rekvalifikačných kurzoch a o práci so ženami – obeťami domáceho / rodinného násilia. Navštívili sme tiež inštitúciu tureckého partnera, kde sme si pozreli rekvalifikačné kurzy pre ženy (šitie, pečenie, varenie), pre mužov (práca s drevom) a škôlku pre deti účastníčok. Predstavili nám tiež podporu ľudí v hmotnej núdzi, sociálne odkázaných, dennú prácu tohto úradu pre skupinu znevýhodnených obyvateľov. Nasledovala návšteva u starostu mestskej časti Izmiru – Cigli, ktorý nám predstavil túto najrozvinutejšiu mestskú časť, jej plány a jej aktivity na sociálnom poli.
Vo workshopoch druhého dňa sme pracovali najmä na reflexii našich komunít, krajín koncom 70-tych rokov minulého storočia a potom v roku 2000-5. Vybrali sa témy, ktoré sa javili ako kľúčové, aby boli schopné reflektovať meniacu sa realitu, najmä v „generácii matiek“ a v „generácii dcér“. Na stretnutí koordinátorov sa spresnili témy interview, Dohodlo sa, že všetci partneri prinesú po 2 nahratých interview – jedno z generácie 50+ a druhé 25+., ktorých témami bude rodinný a pracovný život, možnosti presadenia sa žien v oboch generáciách.
Návšteva archeologických vykopávok z rímskych čias v Efeze, návšteva typickej „gréckej dediny“ Sirince. Zároveň nám tureckí partneri predstavili históriu tohto kraja a mali sme dojem, že zdôrazňovali spoločnú európsku históriu.
Budúce stretnutie sa uskutoční 10.-13.júna 2010 vo Švédsku – v Norrköpingu. Pracovníčky múzea v Norrköpingu pripravujú ukážky ďalšej práce s týmito interview, ukážku umeleckého prepisu biografických rozhovorov.
Návšteva Turecka nás obohatila o poznanie ukážok tureckej kultúry, jej rozmanitosti a bohatstva, spoznali sme aj prírodné krásy tejto krajiny, no súčasne sme odviedli náročnú odbornú prácu na metóde biografických rozhovorov a učili sme sa ju hlbšie poznávať, aby sme napokon mohli tieto poznatky odovzdať v našej organizácii a premietnuť do našej práce.

17. August 2010 8:36, Združenie žien Slovenska