menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

legislatíva

SEXUÁLNE OBŤAŽOVANIE V ORGANIZÁCII SPOJENÝCH NÁRODOV

Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (VZ OSN prijalo v r. 1979, ČSFR ratifikovala v r. 1982) – najvšeobecnejší zákaz všetkých druhov diskriminácie. Výbor na odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) vydal v r. 1992 Všeobecné odporúčanie č. 19 o násilí voči ženám, v jeho čl. 24 sa ukladá ratifikujúcim štátom podávať vo svojich správach informáciu o sexuálnom obťažovaní na pracovisku a taktiež prijať opatrenia nevyhnutné pre účinnú ochranu proti sexuálnemu násiliu, tak civilno-právne, ako aj trestno-právne , ale tiež preventívne opatrenia v rámci verejnej osvety a vzdelávania.

Dohovor č. 111 o diskriminácii v zamestnaní a povolaní prijala Medzinárodná organizácia práce (ILO) v r. 1958. Výbor expertov pre aplikáciu dohovorov a odporúčaní ILO zdôraznil, že pre kvalifikáciu správania ako sexuálneho obťažovania je nutné, aby nevítané sexuálne správanie bolo oprávnene vnímané ako podmienka prijatia do zamestnania, či výkonu zamestnania, či zachovania si v ňom dosiahnutých výhod, či služobného postavenia alebo ovplyvnilo rozhodovanie o tom, alebo aby negatívne ovplyvnilo výkon práce, alebo aby znamenalo zásah do osobnostných práv obete. Zhrnuté: za sexuálne obťažovanie sa považuje akékoľvek konanie, ktorého nevítaný charakter je autorovi od počiatku jasný, a ktorý priamo alebo nepriamo zasahuje do pracovnoprávnych vzťahov.

Problému sexuálneho obťažovania sa venovali aj ďalšie medzinárodné organizácie, ako napr. Medzinárodný menový fond, Svetová banka, UNESCO.

Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (VZ OSN prijalo v r. 1979, ČSFR ratifikovala v r. 1982) – najvšeobecnejší zákaz všetkých druhov diskriminácie. Výbor na odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) vydal v r. 1992 Všeobecné odporúčanie č. 19 o násilí voči ženám, v jeho čl. 24 sa ukladá ratifikujúcim štátom podávať vo svojich správach informáciu o sexuálnom obťažovaní na pracovisku a taktiež prijať opatrenia nevyhnutné pre účinnú ochranu proti sexuálnemu násiliu, tak civilno-právne, ako aj trestno-právne , ale tiež preventívne opatrenia v rámci verejnej osvety a vzdelávania.

Dohovor č. 111 o diskriminácii v zamestnaní a povolaní prijala Medzinárodná organizácia práce (ILO)v r. 1958. Výbor expertov pre aplikáciu dohovorov a odporúčaní ILO zdôraznil, že pre kvalifikáciu správania ako sexuálneho obťažovania je nutné, aby nevítané sexuálne správanie bolo oprávnene vnímané ako podmienka prijatia do zamestnania, či výkonu zamestnania, či zachovania si v ňom dosiahnutých výhod, či služobného postavenia alebo ovplyvnilo rozhodovanie o tom, alebo aby negatívne ovplyvnilo výkon práce, alebo aby znamenalo zásah do osobnostných práv obete. Zhrnuté: za sexuálne obťažovanie sa považuje akékoľvek konanie, ktorého nevítaný charakter je autorovi od počiatku jasný, a ktorý priamo alebo nepriamo zasahuje do pracovnoprávnych vzťahov.

Problému sexuálneho obťažovania sa venovali aj ďalšie medzinárodné organizácie (Agentúry OSN), ako napr. Medzinárodný menový fond, Svetová banka, UNESCO.

SEXUÁLNE OBŤAŽOVANIE V LEGISLATÍVE EURÓPSKEJ ÚNIE
  • Odporúčanie Komisie z 27. novembra 1991 92/131/EEC o ochrane dôstojnosti mužov a žien na pracovisku
  • Kódex Komisie Európskych spoločenstiev „Opatrenia (praktiky) na ochranu dôstojnosti mužov a žien v práci“
  • Smernica Rady 76/207/EHS zo 14. 2. 1976o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky
  • Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorá ustanovuje princíp rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový a etnický pôvod
  • Smernica rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje princíp rovnakého zaobchádzania v zamestnaní a zárobkovej činnosti
  • Smernica 2002/73/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. septembra 2002, ktorou sa dopĺňa Smernica Rady 76/207/EHS o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky


V roku 2002 boli zverejnené tlačovým odborom Komisie informácie, že EÚ sa uvažuje o nových pravidlách týkajúcich sa sexuálneho obťažovania v práci. Smernica 2002/73/ES Európskeho parlamentu a Rady, ktorá smernica vstúpila do účinnosti v októbri 2005, poprvýkrát na úrovni EÚ záväzná legislatíva definovala sexuálne obťažovanie a stanovila ho ako formu pohlavnej diskriminácie. Zahŕňa tiež vymáhanie nápravy, odškodnenia (kompenzácie bez stanovenia hornej hranice) a sankcie. Zamestnávateľ musí vytvoriť preventívne opatrenia proti sexuálnemu obťažovaniu a pravidelnú správu o rovnosti.

Definícia priamej diskriminácie: kde sa s jednou osobou zaobchádza menej priaznivo na základe pohlavia než sa zaobchádzalo alebo by sa zaobchádzalo s inou v porovnateľnej situácii.

Definícia nepriamej diskriminácie: kde by zjavne neutrálne ustanovenie, kritérium alebo prax priviedli osoby jedného pohlavia do osobitnej nevýhody v porovnaní s osobami druhého pohlavia, pokiaľ toto ustanovenie, kritérium alebo prax nie sú objektívne zdôvodnené legitímnym cieľom a prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa sú primerané a potrebné.

Definícia obťažovania: kde k nežiadúcemu správaniu súvisiacemu s pohlavím osoby dochádza s úmyslom alebo účinkom porušenia dôstojnosti osoby a vytvorenia zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho, zneucťujúceho alebo urážlivého prostredia.

Definícia sexuálneho obťažovania: kde k nežiadúcemu verbálnemu, neverbálnemu alebo telesnému správaniu sexuálnej povahy dochádza s úmyslom alebo účinkom porušenia dôstojnosti osoby, najmä pri vytvorení zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho, zneucťujúceho alebo urážlivého prostredia.

17. August 2010 7:49, Združenie žien Slovenska