menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

2008

Realizácia výchovno-preventívnych činností pre deti

Na základe spolupráce s ÚPSVaR vo Zvolene realizuje Združenie žien Slovenska v mesiacoch máj až november 2008 výchovno-preventívne činnosti pre deti v hmotnej a sociálnej núdzi v zmysle zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.
Projekt vychádza z činností schválených pre prácu odborných zamestnancov združenia v rámci akreditácie udelenej MPSVaR SR, podľa § 72 písm. c), § 77, §81 ods. 1, § 83 ods. 1 a § 90 ods.2 zákona č. 305/2005 a § 46 zákona č. 71/1967.
Hlavným cieľom je ponúknuť deťom alternatívne možnosti trávenia voľného času ako prevenciu pred negatívnym vplyvom patologických javov a tiež podpora ich spoločenskej integrácie a socializácie v prostredí rodiny, školy a rovesníckych skupinách.
Cieľovou skupinou sú deti a mládež od 8 do 15 rokov s poruchami správania, ktoré sú ohrozené vážnosťou situácie, v ktorej sa nachádzajú .
Realizácia voľno časových aktivít – Oblasti:

 1. Športovo-turistické aktivity
  • Turistické vychádzky – spojené s vysvetľovaním histórie miesta vychádzky a vysvetľovaním zásad ochrany životného prostredia.
  • Stolno-tenisový klub.
  • Rytmicko-relaxačné cvičenia.
  • Plávanie.
  • Korčuľovanie.
 2. Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity
  • Návšetva predstavení v divadle J.G. Tajovského.
  • Návšteva lesnícko-drevárskeho múzea.
  • Návšteva Zvolenského zámku.
  • Návšteva podujatí realizovaných mestom Zvolen.
  • Základy práce na PC- internet.
  • Návšteva aktivít Domina – podľa záujmu detí.
  • Kultúrne akcie detí ku aktuálnym sviatkom.
 3. Socio-komunikatívne aktivity
  • Kreatívne tvorivé činnosti: Maľovanie, realizácia rôznych tvorivých techník.

Na základe dohody s centrom voľného času Domino, sa s deťmi zúčastňujeme programov a aktivít, ktoré centrum pre deti ponúka, a zároveň máme možnosť využívať ich priestory pre nami realizované aktivity.
Prípravu a realizáciu výchovno-preventívnych činností zabezpečuje Mgr. Zuzana Jurašková, pod vedením gestorky PhDr. Táni Grznárovej.


Aktivity detí 2008

Práce detí 2008

10. August 2010 7:08, Združenie žien Slovenska