menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

projekt

Predchádzajme diskriminácii zachovávaním zásad rovnakého zaobchádzania

Združenie žien Slovenska zabezpečuje v II. polroku 2008 aktivity projektu Predchádzajme diskriminácii zachovávaním zásad rovnakého zaobchádzania. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Cieľ projektu

 • zvýšiť osvetou účinnosť prijatej legislatívy ku diskriminácii a to informovanosťou a znalosťou o podmienkach pre rovnaké zaobchádzanie, o práve na nediskrimináciu a o viacnásobnej diskriminácii.
 • eliminovať negatívne dopady neinformovanosti o diskriminácii
 • zvýšiť informovanosť o možnostiach riešenia diskriminácie
 • vytvárať poradenské centrum dôvery pre osamelé, týrané, diskriminované osoby a z rodín so sociálno-patologickými javmi
 • posilniť odbornú kapacitu MVO pôsobiacich v tejto oblasti

Projekt Predchádzajme diskriminácii zachovávaním zásad rovnakého zaobchádzania je zameraný na preventívne opatrenia a zároveň priamou pomocou cez právne poradenstvo je zameraný na elimináciu vzniknutých nespravodlivých porušení práv na rovnaké zaobchádzanie. Združenie v projekte nadväzuje na svoje aktivity behom posledných 5 rokov. V projekte sú navrhnuté aktivity, ktoré sú cielené na rozhodujúcich aktérov presadzovania práva na rovnaké zaobchádzanie a to: MVO, verejnú a štátnu správu, zamestnancov a aj zamestnávateľov. Z ich radov chceme na základe už overených akreditovaných postupov vyškoliť multiplikátorov pre pomoc a aktivity súvisiace v budúcnosti s riešením porušovania práv na rovnaké zaobchádzanie. Osobitná aktivita je venovaná mládeži. Ide o súťaž esejí k téme projektu. Príbehmi mladých chceme vyburcovať nielen mladých, ale zasiahnuť aj širokú verejnosť. Ostatné aktivity sú zamerané na šírenie poznatkov, na informáciu širokej verejnosti. Zámerom a hlavnými cieľmi projektu je pokračovať v cielenej práci združenia ku eliminácii diskriminácii a tým pokračovať vo svojich aktivitách, ktoré prebiehali aj v obhajobe práva na rovnaké zaobchádzanie medzi MVO a v NR SR pri prijímaní aj súčasnej novely zákona o antidiskriminácii.

Primárna cieľová skupina:

 • Mimovládne organizácie
 • Mládež (16 – 25)
 • Predstavitelia miestnej samosprávy
 • Predstavitelia odborových organizácií
 • Zamestnávatelia
 • Zamestnanci

Sekundárna cieľová skupina (skupina, ktorú projekt potenciálne ovplyvní):


„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Združenie žien Slovenska “

15. November 2010 15:36, Združenie žien Slovenska