menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

aktivity

Promotion of Active European Citizenship
Directorate General For Education and Culture
PEP Project


Nadnárodné konferencie

V rámci projektu sa uskutočnia 2 nadnárodné konferencie: úvodná v anglickom meste Hemel Hempstead a záverečná v španielskom meste Sevilla. Konferencie budú na témy “Nadnárodná konferencia o interkultúrnej mediácii” a “Nadnárodná konferencia o európskych projektoch a výmena skúseností”. Každá konferencia bude trvať jeden deň a je určená pre osoby pracujúce v mimovládnych organizáciách.

“Nadnárodná konferencia o interkultúrnej mediácii” sa konala 09. 03. 2007 v partnerskej oragnizácii Dacorum CVS vo Veľkej Británii. Počas konferencie sa predstavili jednotlivé partnerské organizácie a informovali o svojich aktivitách. Zároveň vystúpili aj neziskové organizácie z Veľkej Británie a predstavili svoje projekty k téme interkulturálnej mediácie (napr. projekt zameraný na spoznávanie seniorov a ich zvykov v rôznych krajínách Európy, integrácia migrantov v cieľovej krajine a spoznávanie kultúry migrantov domácimi obyvateľmi, tlmočnícke kurzy pre migrantov vrátane záverečných skúšok atď.).
Na záver by sme radi vyzdvihli návštevu centra “Shopmobility”. V rámci tohto program sa poskytujú motorové invalidné vozíky ľuďom s dočasným alebo trvalým postihnutím, čím sa uľahčí voľný pohyb postihnutých osôb v priestoroch nákupného centra v meste Hemel Hempstead.
Nadnárodná konferencia priniesla množstvo podnetov a príkladov dobrej praxe.

“Nadnárodná konferencia o európskych projektoch a výmena skúseností” sa uskutoční 05. 06. 2007 v španielskej Seville.


Regionálne semináre

Každá partnerská organizácia sa zaviazala zorganizovať jeden seminár vo vlastnej krajine. Výnimkou je oblasť Andalúzie v Španielsku, kde sa budú konať dva semináre. Témou seminárov bude scitlivovanie a príklady dobrej praxe v oblasti socíálnej inklúzie (“Európsky kongres o sociálnej inklúzii: scitlivovanie a príklady dobrej praxe”). Seminárov sa môže zúčastniť každý, najmä MVO, ktoré pracujú v sociálnej oblasti.

Regionálny seminár
„Scitlivovanie a príklady dobrej praxe v oblasti sociálnej inklúzie“
3. máj 2007, Zvolen (Slovensko)

Združenie žien Slovenska zorganizovalo v rámci projektu PEP – Podpora európskymi projektami pre neziskové organizácie a občanov seminár k téme sociálna inklúzia – politika SR a EU v tejto oblasti (senzitivizácia v spoločnosti a príklady dobrej praxe) a ku problematike vyššieho zapojenia mimovládnych organizácií do európskych projektov k téme sociálnej inklúzie.

Seminár sa uskutočnil 3. mája 2007 v zasadačke Mestského úradu vo Zvolene. Bol určený širokej verejnosti so zameraním najmä na neziskové organizácie, ktoré pracujú v sociálnej oblasti a majú záujem podieľať sa v budúcnosti na projektoch Európskej únie a spolupracovať s inými neziskovými organizáciami na nadnárodnej úrovni.

V rámci seminára odznela úvodná prezentácia o projekte PEP v podaní Jany Šipošovej (Združenie žien Slovenska) a dve odborné prezentácie v podaní Ing. Viery Petrášovej, CSc. (výskumná pracovníčka pre oblasť sociálnej inklúzie) na tému „Sociálna inklúzia v politike SR a dobré príklady praxe“ a Ing. Štefana Repka (riaditeľ Krajskej rozvojovej agentúry v Banskej Bystrici) na tému „Nové programové obdobie 2007 – 2013“. Záverečné vystúpenie patrilo utečenkyni z Čečenska Malike Mežidovej, v súčasnoti už občianke SR, ktorá vyrozprávala svoj životný príbeh a vystúpila ako príklad dobrej praxe v oblasti interkultúrnej mediácie.

Cieľom seminára bolo priblížiť tému sociálnej inklúzie a interkultúrnej mediácie a informovať neziskové organizácie na Slovensku o možnostiach zapojiť sa do projektov Európskej únie v oblasti sociálnej inklúzie a interkultúrnej mediácie a tým rozvíjať nadnárodnú spoluprácu s inými organizáciami v krajinách EÚ.

Prezentácie zo seminára na stiahnutie:

Regionálny seminár vo Zvolene, máj 2007

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Promoting European Projects among NGOs and citizens – PEP Project
17. August 2010 8:34, Združenie žien Slovenska