menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

dotazník o sexuálnom obťažovaní na pracovisku

DOTAZNÍK O SEXUÁLNOM OBŤAŽOVANÍ NA PRACOVISKU

Za sexuálne obťažovanie považujem takéto prejavy

Verbálne

Sexuálne vtipy:
Áno

Nie
Ak áno, doplňte svoje poznámky

Poznámky o fyzickom vzhľade:
Áno

Nie
Ak áno, doplňte svoje poznámky

Poznámky o sexuálnom správaní:
Áno

Nie
Ak áno, doplňte svoje poznámky

Dotieravé osobné otázky:
Áno

Nie
Ak áno, doplňte svoje poznámky

Nevítané žiadosti sexuálnej povahy:
Áno

Nie
Ak áno, doplňte svoje poznámky


Neverbálne

Pískanie:
Áno

Nie
Ak áno, doplňte svoje poznámky

Porno obrázky (na stene a pod.):

Áno

Nie
Ak áno, doplňte svoje poznámky

Sugestívne gestá:
Áno

Nie
Ak áno, doplňte svoje poznámky

Písomné materiály (e-maily, faxy):
Áno

Nie
Ak áno, doplňte svoje poznámky


Fyzické

Nevítaný fyzický kontakt:
Áno

Nie
Ak áno, doplňte svoje poznámky

Dotyky intímnych častí tela:
Áno

Nie
Ak áno, doplňte svoje poznámky

Vynútené bozky/objatia:
Áno

Nie
Ak áno, doplňte svoje poznámky

Sexuálne útoky:
Áno

Nie
Ak áno, doplňte svoje poznámky

Znásilnenie:
Áno

Nie
Ak áno, doplňte svoje poznámky


S takýmto správaním som sa už stretla ja sama /sám alebo niekto blízky z môjho okolia

Sexuálne vtipy:
Nikdy

Zriedka

Niekoľko krát

Často

Poznámky o fyzickom vzhľade:
Nikdy

Zriedka

Niekoľko krát

Často

Dotieravé osobné otázky:
Nikdy

Zriedka

Niekoľko krát

Často

Nevítané žiadosti sexuálnej povahy:
Nikdy

Zriedka

Niekoľko krát

Často

Pískanie:
Nikdy

Zriedka

Niekoľko krát

Často

Porno obrázky (na stene a pod.):
Nikdy

Zriedka

Niekoľko krát

Často

Sugestívne gestá:
Nikdy

Zriedka

Niekoľko krát

Často

Písomné materiály (e-maily, faxy) :
Nikdy

Zriedka

Niekoľko krát

Často

Nevítaný fyzický kontakt:
Nikdy

Zriedka

Niekoľko krát

Často

Dotyky intímnych častí tela:
Nikdy

Zriedka

Niekoľko krát

Často

Vynútené bozky/objatia:
Nikdy

Zriedka

Niekoľko krát

Často

Sexuálne útoky:
Nikdy

Zriedka

Niekoľko krát

Často

Znásilnenie:
Nikdy

Zriedka

Niekoľko krát

Často

Pohlavie:
žena

muž

Vek:
Túto tému považujem za:
dôležitú

nepodstatnú

neviem


Ďakujeme, Združenie žien Slovenska.
17. August 2010 7:44, Združenie žien Slovenska