menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

aktivity

Informačná kampaň

Cieľ aktivity

Informovanosť verejnosti o problematike rodovej diskriminácie a o sexuálnom obťažovaní na pracovisku

Vymedzenie

Informovanie verejnosti o rodovej diskriminácii v celej komplexnosti, jej prejavoch (rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, rodová segregácia povolaní, diskriminácia v kariérnom postupe a i.). Špecifická pozornosť bude venovaná obťažovaniu a sexuálnemu obťažovaniu. Súčasťou tejto kampane budú tiež informácie o súčasnom stave legislatívy v oblasti antidiskriminácie a možností jej využitia pri pracovno-právnych sporoch a sťažnostiach na diskrimináciu (rodovú, národnostnú/rasovú a inú). Rovnako jej súčasťou budú informácie o poskytovaní psychologického a právneho poradenstva pre obete sexuálneho obťažovania.

Inovatívnosť prístupu

spočíva predovšetkým v uchopení problematiky obťažovania a sexuálneho obťažovania na pracovisku a v poskytovaní psychologického a právneho poradenstva pre obete takéhoto obťažovania, ktoré sa v SR doteraz ešte nerealizovalo.

Informačná kampaň v Detve dňa 9.8.2006


Kurzy zvyšovania rodového povedomia

Cieľ aktivity

Zvýšenie vedomostí zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov o problematike rodovej diskriminácie a o sexuálnom obťažovaní na pracovisku

Vymedzenie aktivity

Uplatňovanie rodového hľadiska (gender mainstreamingu) v politike odborov a v práci personálnych oddelení – oddelení ľudských zdrojov. V kurze bude prebraná teória rodovej rovnosti, sexuálneho obťažovania a spracované prípadové štúdie. Toto je inovatívne jednak vzhľadom na prístup gender mainstreamingu, jednak nastolením problematiky sexuálneho obťažovania ako reálne uznaného problému vyskytujúceho sa na pracovisku, za elimináciu ktorého podľa smernice EK nesie zodpovednosť zamestnávateľ.

Kurzy zvyšovania rodového povedomia pre KOZ v Bratislave


Poradenstvo v prípadoch sexuálneho obtažovania

Súčasťou projektu EQUAL „Sexuálne obťažovanie na pracovisku“ a sú spolu-financované z Európskeho sociálneho fondu. Psychologické, sociálne a právne poradenstvo v nich poskytujú odborníci v oblasti psychológie, práva a sociálnej práce. Poradenské služby budú poskytované osobne alebo dištančnou formou (telefonicky, elektronicky a písomne). Všetky údaje o klientoch a poradenský proces sú prísne dôverné.

Ak Vás niekto obťažuje na pracovisku a Vy sa cítite bezmocná/-ý, môžete sa prísť poradiť. Poradenstvo sa zrealizuje spôsobom, ktorý si zvolíte. Miesto a čas osobnej konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť. Kontakt na nás nájdete tu.

Diseminácia poznatkov

Vedecká konferencia, Trnava október 2007: Prezentácia
17. August 2010 7:35, Združenie žien Slovenska