menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

2012

Tábory ZŽS 2012

Realizácia výchovno-rekreačného skupinového programu pre deti, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zameraný na odstránenie alebo zmiernenie problémov v správaní dieťaťa alebo jeho porúch správania, vykonávaný pobytovou formou.


Realizátor: Združenie žien Slovenska, Švermova 1, Zvolen 960 01

Miesto realizácie: Súkromná škola v prírode, Lom nad Rimavicou 976 53

Termín realizácie:  od 09.7.2012 do 15.7.2012

Počet detí: 12, vo veku od 6  do 15 rokov

Počet dospelých: 3+2

CIEĽ    REALIZÁCIE:

Cieľom a hlavným zameraním programu bolo odstránenie alebo zmiernenie problémov v správaní dieťaťa alebo jeho porúch správania, rozvoj sociálnych zručností, získanie potrebných spoločenských návykov, hygienických návykov a zabezpečenie vhodného využitia voľného času dieťaťa.

28. November 2012 15:11, Združenie žien Slovenska