menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

2010

Realizácia výchovno-preventívnych činností pre deti

Od roku 2007 v zmysle zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele realizuje Združenie žien Slovenska v spolupráci s ÚPSVaR vo Zvolene sociálno-výchovno skupinový programu pre deti, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zameraný na odstránenie alebo zmiernenie problémov v správaní dieťaťa alebo jeho porúch správania, vykonávaný dennou formou. Projekt vychádza z činností schválených pre prácu odborných zamestnancov združenia v rámci akreditácie udelenej MPSVaR SR. Hlavným cieľom je ponúknuť deťom alternatívne možnosti trávenia voľného času ako prevenciu pred negatívnym vplyvom patologických javov a tiež podpora ich spoločenskej integrácie a socializácie v prostredí rodiny, školy a rovesníckych skupinách. Cieľovou skupinou sú deti a mládež vo veku od 7 do 15 rokov.

Realizácia programu – Oblasti:

 1. Preventívne a športovo -relaxačné aktivity
  • Skupinové a individuálne sedenia
  • Interakčné a zážitkové hry
  • Canisterapia
  • Hrové, abreaktívne, relaxačné a iné ozdravujúce aktivity
  • Tanec-hip-hop
  • Plávanie.
  • Korčuľovanie.
  • Stolný tenis, jazda na štvorkolke, súťaže, netradičné športové hry, bedminton, tenis, futbal…
 2. Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity
  • Návšetva predstavení v divadle J.G. Tajovského.
  • Návšteva Zvolenského zámku.
  • Návšteva podujatí realizovaných mestom Zvolen.
  • Práca s PC- internet.
  • Návšteva aktivít Domina – podľa záujmu detí.
  • Kultúrne akcie detí ku aktuálnym sviatkom.
 3. Socio-komunikatívne aktivity
  • Kreatívne tvorivé činnosti: modelovane, krelenie, maľovanie, realizácia rôznych tvorivých techník.
 4. a mnoho ďalších rekreačno – zábavných, vzdelávacích a výchovných aktivít.

Na základe dohody s centrom voľného času Domino, sa s deťmi zúčastňujeme programov a aktivít, ktoré centrum pre deti ponúka, a zároveň máme možnosť využívať ich priestory pre nami realizované aktivity.

Prípravu a realizáciu výchovno-preventívnych činností zabezpečuje Mgr. Zuzana Jurašková, pod vedením zodpovedného zástupcu PhDr. Gabriely Zachovej.

Aktivity detí 2010

14. November 2010 17:52, Združenie žien Slovenska