menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

projekt

Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce

Projekt realizuje Združenie žien Slovenska spolu s Aris, spol. s r. o.

V projekte sa postupne zabezpečí vybudovanie 3 sociálnych poradenských centier, ktoré okrem základných sociálnych služieb budú implementovať informačný systém služieb starostlivosti pre obyvateľov uvedených okresov. Tvorba počítačového programu informačného systému bude súčasťou projektu. Pomoc ženám k zvýšeniu zamestnanosti sa bude realizovať ďalším vzdelávaním mobilným počítačovým výučným strediskom v kurzoch počítačovej zručnosti. Diseminácia poznatkov cez členky združenia nebude len v dotknutých regiónoch, ale aj v zahraničí. Projekt posilňuje súčasnú vybudovanú sieť sociálneho poradenstva vo Zvolene a v Hriňovej o nové služby pre trh práce. Projekt podporuje mesto Zvolen, s ktorým združenie už viac rokov spolupracuje. Publicita projektu bude zabezpečovaná cez webové stránky miest. Hlavný cieľ je odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce v horizontálnej úrovni s dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného života v podmienkach okresov Detva a Zvolen rozvojom regionálnych informačných systémov o službách starostlivosti vrátane poskytovania sociálneho poradenstva v mestách: Zvolen, Detva, Hriňová.
Projekt je realizovaný len na národnej úrovni a je financovaný Európskym sociálnym fondom a štátnym rozpočtom.

Hlavný cieľ

Odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce v horizontálnej úrovni s dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného života v podmienkach okresov Detva a Zvolen rozvojom regionálnych informačných systémov o službách starostlivosti vrátane poskytovania sociálneho poradenstva.

Špecifické ciele

  • Podpora silných stránok
  • Posilnenie inštitucionálneho vybavenia sociálneho poradenstva a prevencie pre ženy odstraňujúceho existujúce bariéry zosúladenia pracovného a rodinného života
  • Vybudovanie regionálnej poradenskej sociálnej siete pre okresy Zvolen, Hriňová a Detva so zameraním na ženy znevýhodnených skupín a etnické minority
  • Vybudovanie regionálneho informačného sytému o službách starostlivosti pre poradenskú sociálnu sieť pre okresy Zvolen, Hriňová a Detva, s možnosťou zvyšovať si počítačové zručnosti uchádzačov o zamestnanie
  • Zvýšenie vedomostnej úrovne a počítačových zručností u žien vracajúcich sa na trh práce a u znevýhodnených skupín ( odstraňovanie slabých stránok )

Seminár Rovnosť príležitostí na trhu práce – 5.10.2006

17. August 2010 7:52, Združenie žien Slovenska