menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

2007

Tábory ZŽS 2007

V spolupráci s Úradmi práce v Banskej Štiavnici a vo Zvolene, realizovalo Združenie žien Slovenska v júli 2007 výchovno-rekreačné tábory pre deti s poruchami správania a v hmotnej núdzi v zmysle §73, ods. 2, písm. e, bod č. 5 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Tábor bol realizovaný v Súkromnej škole v prírode v Lome nad Rimavicou 976 53, ktorá je obklopená prekrásnou prírodou.
Tábor pre ÚPSVaR Banská Štiavnica sa konal v termíne od 9.7.2007 do 14.7.2007, v počte 37 detí, vo veku od 8 do 15 rokov.
Tábor pre ÚPSVaR Zvolen sa konal v termíne od 23.7.2007 do 28.7.2007, v počte 17 detí, vo veku od 8 do 15 rokov.
Hlavným zameraním programu bolo eliminovať negatívne dopady hmotnej a sociálnej núdze, naučiť deti preberať zodpovednosť za svoje voľby, zmierňovať poruchy správania u detí, podporiť ich spoločenskú integráciu a socializáciu v prostredí školy, rodiny a v rovesníckych skupinách.
V programe tábora boli vedené pod vedením gestora celého projektu PhDr. Táni Grznárovej a odborníkov, každodenné komunitné sedenia, ktorých primárnym cieľom bolo deti naučiť rozvoju sociálnych schopností, komunikatívnosti, primeraného seba prejavu, udržaniu citovej rovnováhy, schopnosti spolupracovať, schopnosti riešiť problémy, schopnosti riešiť konflikty a naučiť zvládať stres.
Sekundárnym cieľom bolo zvýšenie kvality života dieťaťa. Výchovná a sociálna intervencia u detí, v ktorých správaní alebo v rodine sa vyskytujú prvky sociálnej patológie, alebo ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi:

  • ponúkať alternatívy aktívneho trávenia voľného času
  • vedenie k zodpovednosti
  • upevňovanie pracovných a hygienických návykov učiť sa zvládať problémy v rodine a škole

Aktivity boli prevedené zážitkovou formou účastníkov. Deti absolvovali počas tábora tvorivé dielne, maľovanie oddielových tričiek farbami na textil rôznymi technikami, športové aktivity, turistickú vychádzku spojenú s návštevou chráneného územia – Dobročský prales, turistickú prechádzku spojenú s jazdou na koňoch – Slovenský hucul klub, táborovú olympiádu, netradičné športové hry, návšteva Lesníckeho skanzenu Vydrovo- Čierny Balog, výlet Čiernohorskou železničkou, a mnoho iných rekreačných i výchovných aktivít.

Tábor pre deti z okresu Zvolen

Tábor pre deti z okresu Banská Štiavnica


10. August 2010 7:03, Združenie žien Slovenska